مقایسه تبلیغات اینترنتی و تبلیغات سنتی

مهر ۱۱, ۱۳۹۱
مقایسه تبلیغات اینترنتی و تبلیغات سنتی

 

تلویزیون

روزنامه

رادیو

تبلیغات اینترنتی

سبک ارتباطی

ارتباط یک‌طرفه

ارتباط یک‌طرفه

ارتباط یک‌طرفه

ارتباط دوطرفه و تعاملی

دسترسی

برنامه زمانی معین و زمان نمایش بسیار کوتاه

برنامه زمانی معین و زمان دسترسی بسیار محدود

برنامه زمانی معین و زمان پخش بسیار محدود

دسترسی ۲۴ ساعته

بازار قابل دسترس

مخاطبان منطقه‌ای

مخاطبان محلی

مخاطبان منطقه‌ای

مخاطبان جهانی

فرایند مدیریت

مدیریت نیمه اتوماتیک یا دستی

مدیریت نیمه اتوماتیک یا دستی

مدیریت نیمه اتوماتیک یا دستی

فرایندهای مدیریت سیستماتیک برای تبلیغ دهندگان، ناشران و شرکتهای تبلیغاتی

پیوند مستقیم به لیست محصولات

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

توانایی مبادله مستقیم محصول

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

هدفگیری تبلیغات

فاقد هدفگیری سیستماتیک

فاقد هدفگیری سیستماتیک

فاقد هدفگیری سیستماتیک

هدفگیری ایستا و پویای مشتری مبتنی بر رضایت، اطلاعات شخصی، دسترسی پویا و مبادله اطلاعات

ارزیابی عملکرد

فاقد ارزیابی و سنجش عملکرد اتوماتیک و مستقیم

فاقد ارزیابی و سنجش عملکرد اتوماتیک و مستقیم

فاقد ارزیابی و سنجش عملکرد اتوماتیک و مستقیم

ارزیابی و سنجش اتوماتیک

آنالیز تبلیغات

آنالیز بسیار محدود

فاقد آنالیز

آنالیز بسیار محدود

آنالیز اتوماتیک

هزینه

بسیار بالا

متوسط

بالا

کم

منبع: fasclick

Tags:

ارسال نظر